سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول قبادیان – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی کرمانشاه
کامران محمدی – دانشجوی سابق کارشسناسی مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این تحقیق اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی توسط دستگاه پرمامتر گلف و تعیین بهترین روش آنالیز تک عمقی معادل با روش دو عمقی مورد نظر است. برای رسیدن به این هدف در زمینی با بافت خاک لوم سیلتی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی تعداد ۴۰ چاهک با عمق ۶۰ سانتی متر به فواصل ۵ متر در ۵ متر با اگر حفر گردید. پس از انجام آزمایشهای شناسائی خاک از قبیل دانه بندی، تعیین حدود خمیرائی خاک و تعیین چگالی ویژه، آزمایش نفوذ پذیری به منظور تعیین هدایت هیدرولکی اشباع(Kfs) و پتانسیل ماتریک(Qm) خاک با دستگاه پرمامتر گلف در سه عمق ثابت ۵، ۱۵ و ۲۵ سانتی متر انجام شد. بدلیل ناهمگنی معادلات در روش سه عمقی تنها تعداد ۱۷ چاهک موفق بدست آمد در حالیکه در روش دو عمقی به ازای دو بار ۵ و ۱۵ سانتی متر تعداد ۲۶ چاهک موفق بدست آمد. داده های استخراج شده از این ۲۶ چاهک مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد: ۱- میانگین نفوذ پذیری برای خاک محدوده مورد مطالعه (m/s ) 1.552×۱۰-⁶ می باشد، ۲- از بین روشهای آنالیزتک عمقی گلف نزدیک ترین روش به روش آنالیز دو عمقی روش رگرسیون پایه ای ریجاردز با مقادیر α, β به ترتیب ۰/۲۰۵ و ۰/۹۹۴ می باشد، ۳- بین نتایج روش آنالیز دو عمقی گلف با آنالیزهای تک عمقی لاپلاس و ریجاردز اختلاف معنی دار در سطح یک درصد وجود دارد، ۴- مقادیر میانگین Qm و α* محاسبه شده در آنالیز دو عمقی پرمامتر گلف به ترتیب عبارتند از (m²/s) 0.841×۱۰⁶ و (۱/s)2/127 پنجمین مورد۵- مقادیرQm دارای ضریب تغییرات و انحراف استاندارد کمتری نسبت به مقادیر α* هستند.