سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سروش عباسی – کارشناس
کورش محمدی – دانشیار، گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس
مهتاب مصفا – کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

در چند سال اخیر به دلیل کاهش ریزشهای جوی اهمیت منابع آبهایزیرزمینی به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین کننده آب کشاورزی، شرب و مصارف صنعتی در اکثر مناطق ایران دو چندان شده است. شناخت و بهرهبرداری صحیح از این منابع در مناطق خشک و نیمه خشک در توسعه پایدار فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی آن منطقه سهم به سزایی داشته و همچنین با توجه به عدم امکان جایگزینى این منابع ارزشمند، محافظت از آنها امرى ضرورى و اجتناب ناپذیر به شمار میرود . ارزیابی آسیبپذیری آبهایزیرزمینی نسبت به آلودگی، به منظور بهکارگیری روشهای مدیریتی منابع آب، بسیار ضروری می – باشد. بدین منظور در این مقاله، آبخوان شهرکرد به عنوان مطالعه موردی برای ارزیابی آسیبپذیری انتخاب شده و از روش DRASTICکه جزء روشهای رتبهدهی و بر پایه بهکارگیری هفت پارامتر از خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان است برای محاسبه آسیب-پذیری استفاده شده است. در این تحقیق همچنین به منظور افزایش دقت در محاسبه لایه عمق آب که بالاترین وزن را در روشDRASTIC دارد، از روشی عددی به نام المان تحلیلی استفاده شده است. در نهایت دو نقشه آسیبپذیری توسط روشهایDRASTIC-AEM0PF و DRASTIC محاسبه شد که در هر دو نقشه، آسیبپذیری به سه کلاس کم، متوسط و زیاد با استفاده از نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS) طبقه بندی شده است.