سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مرضیه عبدالوهابی – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
معصومه عبدالوهابی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت پتروشیمی اراک به منظوراستقرار آموزش الکترونیکی انجام شده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی -پیمایشی است. جامعهی آماری این پژوهش کارکنان دارای مدرک لیسانس و بالاتر پتروشیمی اراک بهتعداد ۳۶۸ نفر است. به روش نمونهگیری طبقهای ۱۷۴ نفر از بین آنها انتخاب شد. ابزار مورد استفادهی این پژوهش، پرسشنامهای با مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت است که رواییصوری و محتوایی آن از نظر تعدادی متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ۰/۸۹محاسبه گردید. نتایج نشان داد که آمادگی الکترونیکی این شرکت برای استقرار آموزش الکترونیکی در سطح پایین قرار دارد