سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هدی بدری زاده – کارشناس فناوری اطلاعات، مدیر تحقیقات و توسعه شرکت مهندسی فناوری اطلا
مهری مستاجران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تحصیلات تکمیل
نفیسه هاشمی – فناوری اطلاعات، تحقیقات و توسعه اصفهان ایران

چکیده:

یکی از الزامات استقرار موفق استراتژی در هر سازمانیآگاهی و اشراف کامل بر تمامی جوانب محیط کسب و کاراست، استراتژی تجارت الکترونیکی نیز از این امر مستثنی نمیباشد. از آن جایی که موفقیت استراتژی فناوری اطلاعات درگرو همسویی آن با استراتژی کسب و کار است، با بهره گیریاز ارزیابی آما دگی الکترونیکی سازمان می توان نقاط قوت وضعف آن را در قالب پارامترهای تأثیر گذار در راستای پیشبرداهداف فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار داده و مقدمات لازمبه منظور برنامه ریزی فناوری اطلاعات را آغاز نماید . در اینمقاله سعی بر آن است تا نتایج و تأثیرات اجرای ارزیابیآمادگی الکترونیکی در مجتمع کارخانجات سیمان سپاهاناصفهان با محوریت تجارت الکترونیکی که در سال ۱۳۸۸انجام شده است، بیان گردد . مدل آمادگی الکترونیکی توسعهیافته در این مقاله تمامی جوانب مرتبط با تجارت الکترونیکیو تأثیرات آن را در بر گرفته و نقاط قو ت و ضعف سازمان رااز جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار می دهد.