سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ژاله علیمرادی – کارشناس ارشد کامپیوتر،مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کرمانش
پروین فخری –
سروه لطفی –

چکیده:

آموزش الکترونیکی کلید گذر نیروی انسانی به جامعه اطلاعاتی است و نهادینه شدن آن در مراکز آموزشی تبدیل به دغدغه مهمسیاست گذاران کلان آموزش کشورها شده است. قبل از هر اقدامی در این راستا جهت ارزیابی دقیق امکان استقرار آموزش الکترونیکی درمراکز آموزشی توسعه دهندگان آموزش الکترونیکی نیازمند داده های دقیق و معتبر در خصوص میزان آمادگی الکترونیکی هستند . آمادگیالکترونیکی بیانگر وضعیت به کارگیری زیرساخت های ارتباطی اطلاعاتی و توانایی یادگیرندگان در ب هکارگیری و بهره مندی از فناوری اطلاعاتجهت امر آموزش است. در این مقاله مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی جهت نهادینه شدن آموزش الکترونیکی ارائه می گردد که میزانآمادگی الکترونیکی را با توجه به مقتضیات روز فناوری اطلاعات و به صورت کمی محاسبه می نماید.