سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید مزینانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
گیتی فرقانی – استادیار گروه زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود
افشین قشلاقی – استادیار گروه زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مطالعه غلظت کل عناصر آلومینیم، استرانسیم، گوگرد، مس، زیرکنیم، سریم، سرب، آرسنیک،اورانیم و مولیبدن در خاکهای اطراف کوره ذوب مس خاتون آباد مورد ارزیابی قرار گرفته است. میانگین غلظت این عناصر (بر حسبmg/kg برای آلومینیم، استرانسیم، گوگرد، مس، زیرکنیم، سریم، سرب آرسنیک، اورانیم و مولیبدن به ترتیب برابر۶۷۹۱۲و۵۵۹/۴و۲۱۷/۸و۱۱۴/۷و۱۱۳/۲و۳۳/۹و۱۶/۲و۱۴/۴و۲و۱/۴میباشد، که این مقادیر برای عناصر استرانسیم، مس، آرسنیک و مولیبدن نسبت به میانگین خاکهای جهانی بالاتر است. نتایج نشان میدهد که غلظت عناصر با افزایش فاصله از کوره ذوب به طورچشمگیری کاهش مییابد و جهت باد یکی از عوامل موثر در توزیع آلودگی در منطقه است. با محاسبه ضریب غنی شدگیEF)شاخص زمین انباشتIgeo)آنالیز تحلیل مؤلفه اصلیPCA) و همچنین بررسی میزان غلظت این عناصر در دوده منتشر شده از کوره، منشأ آلودگی (انسانزاد یا طبیعی) مشخص شد، به این صورت که عناصر سرب، آرسنیک و گوگرد دارای منشأ انسانزاد، مولیبدن و مس دارای هر دو منشأ انسانزاد و طبیعی و استرانسیم، زیرکنیم، سریم، اورانیم و آلومینیم دارای منشأ طبیعی هستند.