سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

لیلا سرودی – دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زی

چکیده:

کندن چاه و رسیدن به هدف مورد نظر را حفاری میگویند، حفاری یکی از کارهای پیچیده، گران، طاقت فرسا وتخصصی در صنعت نفت به شمار میرود. گل حفاری نقش مهم و حساسی در حفاری دارد، در واقع سرمایههای مالی و انسانی به این ماده بستگی دارد و هرگونه اشتباه در انتخاب کردن نوع و وزن آن از بسته شدن چاه تا ذوب شدن دکل و نابود شدن انسانهای بسیاری همراه است، مسیر حرکت گل بصورت مسیر بسته و از کنار دکل شروع شده از درون لولههای حفاری عبور کرده، سپس از شکافهای درون مته خارج و بعد از آن، از کنارههای لوله حفاری به محل اولیه خودبرمیگردد. موادی که در ترکیب گل حفاری بکار میروند شامل: بنتونیت، میکا، گرافیت، گالن (سولفور سرب)، باریت (سولفات باریم)، جوش شیرین (بیکربنات سدیم)، سودا اش (کربنات سدیم)، کاستیک سودا (هیدروکسید سدیم)، کربنات کلسیم (آهک)، گازوئیل، دولومیت (کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم)، ژیپس (سولفات کلسیم آبدار)، آزبست، نمک، پرلیت، مواد پایدار قلیایی و خاکسترهای آتشفشانی میباشد. به لحاظ اینکه برای حفر هر چاه نیاز به هزاران بشکه گل حفاری میباشد که در مخازن مجاور چاه تهیه و در پایان حفاری، پسماند آن در همان زمینها رها خواهد شد. با توجه به اینکه بطور متوسط در یک میدان به وسعت چندین هکتار، چاههای متعددی حفر میگردد، در نتیجه اثرات سوء و غیر قابل جبرانی را بر روی محیط به جا میگذارد، لذا بررسی پسماندها و آلایندههای هوا و مقایسهی آنها با استانداردهای ملی و بینالمللی و ارائهی راهکارهایی در جهت حذف، کاهش و یا کنترل آلایندههای مذکور به منظور حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و سلامتی افراد اهمیت دارد. ضایعات شیمیایی حاصل به ۴ گروه تقسیم میشوند که شامل: مواد آلی، نمکها، اسیدها، بازها و فلزات میباشند