سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن افروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
حسین محمدزاده – دکتری منابع آب و محیط زیست

چکیده:

یون نیترات یکی از شایع ترین و عمده ترین آلاینده های منابع آبی است که از فعالیت های کشاورزی کودهای ازته و فاضلابهای خانگی ناشی می شود دراین مقاله با استفادها ز داده های غلظت نیترات اندازه گیری شده درطی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ آلودگی نیترات در دشت فارسان – جونقان مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج بدست آمده نشان میدهد کهغلظت نیترات درآب زیرزمینی دشت از میانگین ۱۸ میلی گرم در لیتر سال ۱۳۸۷ به ۲۳ میلی گرم در لیتر درسال ۱۳۹۰ افزایش پیدا کرده است نقشه توزیع مکانی غلظت نیترات نشان میدهد که دربخشهای جنوب شرقی و شمال غربی آبخوان غلظت نیترات پایین تر بوده اما درقسمتهای مرکزی و اطراف شهر فارسان مقدار آن بالاتر از حد استاندارد برای شرب ۴۵ میلی گرم برلیتر میباشد مقایسه نقشه پراکندگی غلظت نیترات آبخوان با عمق آب زیرزمینی نشان میدهد که درمناطق کم عمق آبخوان غلظت نیترات بیشتر است.