سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مقصود جعفری نیا – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی
محمد مهدی سوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه عل
شجاع صیدی – کارشناس مهندسی بهداشت محیط ، مرکز بهداشت کرج
خاور جوانمرد – کارشناس مهندسی بهداشت محیط ، مرکز بهداشت کرج

چکیده:

د رمسافرتهای نوروزی و همچنین در سفرهای تابستانی ، یکی از اتفاقات ناخوشایند ، بیماریهای میکروبی و مشکلات گوارشی است که در طول سفر برای خانواده ها و مخصوصا برای کودکان آنها پیش می آید و باعث می شود خاطرات خوش سفر خیلی زود به فراموشی سپرده شود. این در حالی است که رعایت یکسری از مسائل بهداشتی ساده می تواند بسیاری از این مشکلات و بیماریها را از افراد دور کند . لذا این مطالعه با هدف تعیین آلودگی میکروبی آب آشامیدنی اتوبوسهای بین شهری پایانه مسافربری شهیذ کلانتری شهرستان کرج به مرحله اجرا در آمد. روش تحقیق : مطالعه حاضر د رایام مسافرتهای نوروزی سال ۱۳۸۹ بر روی ۱۲۶ نمونه اب تهیه شده از مخازن آب آشامیدنی اتوبوسهای ورودی به پایانه شهید کلانتری کرج انجام گرفت. آزمایشات میکروبی با انجام روش تخمیر ۹ لوله ای انجام گرفت. کلر باقیمانده و Ph توسط کیت Pool tester و کدورت به وسیله توربیدیمتر در محل اندازهگیری شدند. یافته ها :نتایج نشان می دهد که ۱۳/۴۹ درصد از نمونه ها دارای آلودگی کلیفرمی هستند. د ر۹۶ درصد نمونه ها میزان کلر باقیمانده صفر و Ph در تمام نمونه ها د رمحدوده مجاز ۹-۶/۵ قرار داشت. ۲۱/۴۳ درصد از نمونه ها کدورت بیش از مقدار مجاز بر حسب استاندارد ملی ایران داشتند. نتیجه گیری :نتایج بدست آمده حاکی از آنست که در تعدادی از نمونه ها آلودگی میکروبی وجود دارد که باتوجه به اینکه میزان کلر باقیمانده در بیش از ۹۶ درصد از نمونه ها صفر بود می تواند به عنوان یک هشدار به مسئولان مربوطه تلقی گردد.