سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی داداللهی سهراب – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ا
محمدرضا سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی دریا، گرایش آلودگی، دانشگاه علوم و فنو

چکیده:

به منظور ارزیابی آلودگی فلزات سنگین ،،Pb و Cu ،Cd ، Ni در آبهای ساحلی استان بوشهر، نمونه برداری از آب در ۶ ایستگاه در منطقه بین جزرومدی در طی ۴ فصل از پاییز تا تابستان انجام و فاکتورهای محیطی دما Ph ، شوری و کدورت ثبت شد. پس از آماده سازی نمونهها میزان غلظت فلزات سنگین به وسیله دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید. در طی این مطالعه، میانگین غلظت فلزات نیکل، کادمیم، مسو سرب در طی فصول نمونه برداری، در آب دریا به ترتیب ۰/۴۳ ، ۰/۱۷ ، ۰/۰۷ ، ۰/۳۵ میلیگرم در لیتر به دست آمد. ایستگاه دانشگاه بالاترین غلظت نیکل، ایستگاه نایبند بالاترین غلظت کادمیوم و سرب و ایستگاه طاهری بالاترین مقدار مس را دارا بود. نتایج نشان داد در مقایسه با مناطق غیر آلوده، آبهای سواحل بوشهر میزان بالاتری از آلودگی به فلزات سنگین را دارا میباشد.