سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سالار مغزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب و محیط زیست، دانشکد ه عمران،دانشگاه ع
محسن سعیدی – دانشیار گروه آب و محیط زیست، دانشکده عمران،دانشگاه علم و صنعت ایران،
احمد جمشیدی – دانشجوی دکتری مهندسی آب و محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنع

چکیده:

آلودگی ناشی از فعالیتهای انسانی باعث افزایش غلظت فلزات سنگین در محیط رودخانهها میشود. بنابراین بررسی رسوبات رودخانهها به عنوان اصلی ترین جاذب آلایندههای فلزی، دارای اهمیت بسیاری است. از این رو در این تحقیق به منظور ارزیابی کیفیت رسوبات، پس از نمونهبرداری از رسوبات رودخانه بابلرود سنجش وضعیت آلودگی ایستگاه نمونهبرداری با شاخصهای کیفی انباشت ژئوشیمیایی، غنی سازی و درجه آلودگی اصلاح شده برای فلزات Ni,Cr,Zn,Co,Pb,Cd,Cu مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این سه شاخص بیانگر آن است که فلزات کب الت، سرب در محدوده غیر آلوده تا آلودگی متوسط و کادمیم در محدوده آلودگی بسیار شدید بر اساس شاخص انباشت ژئوشیمیایی قرار دارند و در شاخص غنی سازی که تاثیر فعالیتهای انسانی را نشان میدهد فلزکادمیم در محدوده بسیار غنی شده قرار دارد. همچنین شاخص درجه آلودگی اص لاح شده که آلودگی کلی را مورد بررسی قرار میدهد، آلودگی رسوبات ایستگاه نمونهبرداری را در محدوده آلودگی بسیار شدید بیان میکند.