سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدالیاس مسلم پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
سارا شهدادی – کارشناسی ارشد
راضیه نعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین پژوهش تعداد ۲۰نمونه خاک ازعمق ۵تا۱۰سانتیمتری اطراف کارخانه سیمان خاش اخذ و با روش ICP-OES مورد انالیز قرارگرفت فلزات سمی انتخاب شده عبارتندازارسنیک ، کادمیم نیکل، مس کروم سرب روی مولیبدن کبالت منگنز به منظور درک بهتر چگونگی پراکنش فلزات درمنطقه مورد مطالعه ازسه ابزار اندیس تجمع زمین Igeo فاکتورغنی شدگی EF و اندیس بارآلودگی PLI استفاده شد نتایج نشان میدهد که علیرغم حدود بیست سال فعالیت کارخانه سیمان دراین منطقه خوشبختانه منطقه مورد مطالعه نسبت به هشتاددرصد فلزات سمی مورد مطالعه ارسنیک مس کروم سرب روی مولیبدن کبالت منگنز غیرآلوده بوده و فقط نسبت به بیست درصد فلزات سمی کادمیم و نیکل الودگی متوسطی نشان میدهد بعدازترسیم نقشه پراکندگی عناصر براساس اندیس تجمع زمین و فاکتورغنی شدگی میتوان گفت که پراکندگی عناصر سمی دراطراف کارخانه سیمان ازروند یکنواختی برخوردار است