سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عادل عمرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
محمدمهدی تقی زاده – دکترای محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

در عصرحاضر پیشرفت فناوری درتمام زمینه های صنعتی، گسترش و کاربرد وسیع وسایل، ماشین آلات و تجهیزات مختلف را به همراه داشته است. این رشد سریع سبب گردیده تا انسان در زندگی روزمره و شغلی خود هرچه بیشتر تحفت تفاریر آشفتگی هایناخوشایند اکوستیکی یعنی صدا با شدت های مختل قرارگیرد.به طوریکه امروزه صدا جزیی از زندگی انسان را تشکیل می دهد به همین ترتیب صدا یکی از خطرات شغلی و صنعتی به شمار می آید. هدف از این تحقیق تعیین میزان تراز صدا در یکی از شرکتهایعسلویه و مقایسه آن با استانداردهای زیست محیطی می باشد. روش تحقیق: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی می باشد که در سال ۱۹۹۱ به منظور بررسی وضعیت موجفود در یکی از شرکتهای منطقه صنعتی عسلویه انجام گرفت. برای ایفن منظفور پارامترهفای صفدا شفامل Leq ، Lmax و Lmin در چهار ایستگاهشمالی، جنوبی، شرقی و غربی سایت با استفاده از دستگاه سنجش تراز صدا مدل )Cel-450( ساخت انگلستان بمدت ۹۰ دقیقفه در هر ایستگاه اندازه گیری و پایش گردید. پارامترهای صدا در روز و شب برای هر ایستگاه اندازه گیری گردیدنتایج: نتایج بدست آمده نشان داد که تراز صدا در سه ایستگاه غربی، شمالی و شرقی از ترازهفای استاندارد ایران و رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت ( WHO ( بالاتر و در ایستگاه جنوبی تراز صدا در حد قابل قبول بوده است