سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحیده ابوالحسن نژاد – عضو مرکز تحقیقات سلامت خانواده و محیط و هیات علمی دانشکده بهداشت دانش
نرگس معاشری – عضو مرکز تحقیقات سلامت خانواده و محیط و هیات علمی دانشکده بهداشت دانش
زهره وحدت پرست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس
سمیرا شریفی – کارشناس مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجن

چکیده:

یکی از منابع زیان آور محیط زیست انسان ها صداست که از پدیده های غیر قابل اجتناب در محیط کار و زندگی است ترافیک ورفت و آمد وسایل نقلیه در خیابانها بخش قابل ملاحظه ای از صدای موجود در محیط زندگی را به وجود می آورد این مطالعه نیزبا هدف تعیین وضعیت آلودگی صوتی در چند خیابان پرترافیک شهر بیرجند انجام گرفت در این مطالعه مقطعی تراز صوت در ایستگاه های انتخابی مورد نظر توسط دستگاه ترازسنج مدل TES و با استفاده ازاستانداردBS7445-1-2003 و BS 7445-3-1991 در روزهای کاری هفته و روز تعطیل رسمی و بر طبق مصوبه شورای عالی محیطزیست ایران انجام مورد سنجش قرار گرفت و داده ها با کم نرم اف ار آماری SPSS پردازش شدندبا توجه به اثرات و عوارض زیان بار این عامل محیطی، انجام مطالعات مداخله ای جهت کاهش می ان آلتودگی در خیابان های پر ترافیک ضروری است افز ایش سطح فضای سبز شهری ، وضع قوانین ترافیکی در خیابان های مذکور، آموزش و آگاهی ساکنین در جهت ارتقاء فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه می تواند به کاهش می ان آلودگی کم نماید