سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صانع ساسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
سمیه سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
رضا محمودآبادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

تنکابن یکی از شهرستان های استان مازندران می باشد و بااقلیم معتدل و بین طول جغرافیایی ۵۰ درجه و ۳۸ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۶۴ دقیقه شرقی و عرض ۳۶ درجه و ۴۹ دقیقه و ۳۶ درجه و ۵۷ دقیقه شمالی و در ارتفاع ۲۰ متر از سطح آب های ازاد واقع شده است. تنکابن در تقسیمات زمین شناسی ایران در زون البرز مرکزی قرار دارد . نتایج مطالعات زمین شناسی نشان دهنده رخنمون های از سنگ آهک انکولیتی متعلق به کربونیفر زیرین ، سنگ آهک ، و ماسه ای و شیل خاکستری تیره تا سیاه (سازند مبارک) و بطور کل رخنمون هایی از رسوبات دوره کواترنر که متشکل از رسوبات ساحلی ،آبرفت های دریایی،آبرفت ها، نهشته های دلتایی و دشت های سیلآبی رودخانه ها در منطقه مطالعاتی می باشد پس از نمونه برداری از۵ نقطه انتخابی در منطقه و کسب مقادیر اندازه گیری شده در ازمایشگاه ACME در کشور کانادا و مقایسه نتایج حاصله با مقادیر استاندارد قابل قبول توسط مراجع رسمی که توسط غالب کشور های جهان مورد تایید است ۲۰۰۶))WHO ، به بررسی آلودگی زیست محیطی آب درمنطقه سه هزار شهرستان تنکابن پرداخته شده است. با ترسیم نقشه های هم غلظت و مقایسه مقادیر بدست امده با فاکتور انومالی ، مشخص گردید که عناصر Al,As,B,Na,Se به فاکتور آنومالی محاسبه شده در منطقه نزدیک می باشند.