سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن محمودی نیکو – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
فرج الله فردوست – اعضا هیاًت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین
فردین موسیوند –
هادی جعفری –

چکیده:

بررسی و تحلیل نتایج حاصل از تجزیه نمونههای آب برداشت شده از منطقه معدنی چشمهحافظ نشان میدهد که مقدار فلزات سنگین شامل روی، مس، نقره و تا حدودی سرب، در آبهای زیرزمینی منطقه نسبت به مقادیر استاندارد سازمان بهداشت جهانیWHO)پایینتر بوده و آلودگی نشان نمیدهند. با این حال مقدار این عناصر نسبت به میانگین آنها در آب شرب بسیار با لاتر م یباش د. غلظت عناصریچون طلا، بیسموت، کادمیم و آنتیموان در یکی از نمونهها غلظتی بسیار بالاتر از مقدار استاندارد خودداشته و آلودگی شدیدی نسبت به این عناصر نشان م یده د. دلیل این امر را م یتوان در ارتباط ب اسنگشناسی و کانهزایی در منطقه جست جو کر د. دگرسانی شدید در نتیج ه کان هسازی گرمابی و عملکرد آبهای سطحی و فرو رو با خاصیت اسیدی در منطقه، آزاد سازی عناصر را تسهیل نموده است. آبهای جوی نسبتاً اسیدی در هنگام نفوذ موجب اکسیداسیون و انحلال کان یهای سولفیدی شده که در نتیجه آن مقادیر زیادی از این عناصر وارد آّبهای زیرزمینی میشود. لذا این فرآیندها باعثافزایش غلظت عناصر مذکور در آبهای زیرزمینی شده است.