سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نازلی تیزرو – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست
کیوان صائب – دکتری جنگلداری
فرید غلامرضافهیمی – دکتری مدیریت محیط زیست

چکیده:

آلودگی نوری جدیدترین مبحث درباب الودگی های زیست محیطی است عدم کاربرد صحیح روشنایی موجب بروز مشکلات زیست محیطی بیولوژیک زیبایی شناسی و … می شود درنتیجه جهت دستیابی به توسعه پایدار درجوامع مدیریت صحیح و کنترل آلودگی نوری امری اجتناب ناپذیر است بدین ترتیب شناخت معضل الودگی نوری اثرات مخرب آن و پهنه بندی منطاق حساس به آلودگی نوری میتواند گامی موثر درجهت فرهنگ سازی و آشنایی جامعه با این مقوله و ترغیب کارشناسان مرتبط جهت انجام بررسی های دقیق تر و ارایه راه کارهای کنترلی دراین خصوص باشد باتوجه به این مطلب هدف ازانجام این مطالعه تهیه نقشه اسیب پذیری مناطق شهری منطقه ۱ تهران نسبت به الودگی نوری نقطه ای است بدینمنظور با مطالعه میدانی دو ناحیه ازنواحی ۱۰گانه منطقه یک تهران انتخاب شدند دراین دو ناحیه خیابانهای اوشان ولیعصر تجریش و شریعتی ازنظر الودگینوری نقطه ای مورد مطالعه قرارگرفتند.