سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن جوان پور – کارشناسی ارشد سازه
پنام زرفام – دکتری سازه زلزله

چکیده:

درزلزله های شدید اخیر مشاهده شد که ساخت مانهای موجود دارای آسیب پذیری بالایی هستند نکته قابل توجه این استکه حتی درساختمان های مدرن خسارت حدبالایی ببارآمد که بصورت شکست سنگین سازه ای می باشد بنابراین به منظور دستیابی به یک دستورالعملمناسب برای کاهش ریسک زلزله درمناطق شهری پیش بینی اسیب پذیری ساختمان های موجود براثر زلزله های محتمل آینده یکی از الزامی ترین کارها درمهندسی سازه است از این رهگذر برای پیش بینی دقیقتر آسیب پذیری ساختمان های موجود براثرزلزله های محتمل از تحلیل و طراحی مبتنی برنظری قابلیت اعتماد دراین تحقیق بهره جستیم