سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا ولیزاده – کارشناس ارشد سازه
پیمان خاصه تراش – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

در این مقاله رفتار لرزهای ساختمان های بتن آرمه با سیستم قاب خمشی و با نامنظیم جرمی درارتفاع با استفاده از تحلیل های دینامیکی غیرخطی با اعمال رکوردهای مختلف از زلزله های بوقوع پیوسته درایران مورد بررسی قرارگرفته است شاخص خسارت درسازه های انتخابی براساس شاخص پارک وانگ ارزیابی شده ونمودار ماکزیمم تغییر مکان نسبی درارتفاع برای زلزله های مختلف ارایه شده است نتایج نشان میدهد که مقادیر شاخص خسارت کلی سازه درتمامی مدل های سازه ای که منطبق با آیین نامه های ایران طراحی شده اند با اعمال رکوردهای زلزله های نزدیک گسل افزایش یافته و خسارت سازه ای غیرقابل مرمت به سازه های مذکور وارد می شود همچنین اعمال نامنظمی درطبقات میانی باعث به هم خوردن الگوی تغییر مکان درارتفاع شده و افزایش شاخص خسارت کلی سازه را درپی دارد.