سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون رضایی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
حسین ملایی توانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی ، دانشگاه بوعلی سینا، همد

چکیده:

تجربیات حاصل از زلزلههای دو دهه اخیر در کشورهایی نظیر ژاپن، امریکا، ترکیه و بروز شکست ها و فروریزش متعدد پل ها در این زلزله ها و نیزتحقیقات گسترده انجام شده در خصوص رفتار لرزه ای پلهای موجود نشان دادند که پلهای احداث شده بر مبنای آییننامههای قدیمی در کشورهای لرزهخیز از جمله ایران، توان و مقاومت لازم را برای تحمل زلزلههای متوسط تا قوی را ندارند. بدین لحاظ ارزیابی آسیب پذیری لرزهای پلهای موجود از اهمیت خاصی برخوردار است.در این بررسی از دستورالعمل بهسازی لرزهای پلهای بزرگراهیFHWA-1995 که یکی از مراجع مناسب برای اهداف مقاومسازی و بهسازی لرزهای پلها به شمار میرود استفاده شده است و یکی از پلهای شهر تهران با استفاده از روش مقاومت جانبی سازه مورد بررسی قرار گرفت. روش تحلیل سازه با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی(پوش اور)انجام پذیرفت و تراز زلزله قابل تحمل سازه تخمین زده می شود