سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید شیروانی دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد و کارشناس سازمان جهاد کشاورزی فارس
رضا افشین شریفان – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه مهندسی آب,شیراز,ایران
هادی عبدالعظیمی –
مهرداد رهنمایی –

چکیده:

دشت فسا یکی از ۵ دشت شهرستان فسا و در جنوب شرقی استان فارس واقع گردیده است. در سالهای اخیر بهره برداری بی رویه از منابع آب زیر زمینی در این دشت وافزایش استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی ، کیفیت آب زیر زمینی را تحت تاثیر قرار داده است، بنا بر این به نظر میرسد مطالعه و تحقیق از نظر آسیب پذیری سفره های آب زیرزمینی ضروری میباشد. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان برای توسعه، مدیریت و تصمیمات کاربری اراضی، نحوه پایش کیفی منابع آب زیر زمینی و جلوگیری از آلودگی این آبها به طور وسیعی برای ارزیابی آسیب پذیری در مقیاس ناحیهای مورد استفاده قرار گرفته است. DRASTIC بسیار مفید است. روش نقشه آسیب پذیری برای نشان دادن نواحی با بیشترین پتانسیل آلودگی آبهای زیرزمینی با توجه به شرایط هیدروژئولوژیکی و فعالیتهای انسانی طراحی شده است. هفت پارامتر مهم هیدروژئولوژیکی عبارتند از : عمق تا سطح ایستابی، تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی، محیط غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی که در مدل دراستیک با یکدیگر ترکیب شده و نقشه آسیب پذیری دشت ساخته میشود. بر اساس نقشه آسیب پذیری تولید شده آبخوان این دشت به دو منطقه با آسیب پذیری کم و متوسط تقسیم میشود. که ۳۹ % دارای آسیب پذیری کم و ۶۱ % دارای آسیب پذیری متوسط می باشد. بدلیل کشاورزی بودن دشت فسا و استفاده از کودهای حیوانی و کودهای شیمیایی نیتراته ،یون نیترات موجود در آبهای زیرزمینی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. پس از آن اقدام به مقایسه نقشه هم میزان یون نیترات بانقشه پهنه بندی شده آسیب پذیری دشت فسا گردید. جهت دستیابی به میزان تطابق بین نقشه آسیب پذیری و نقشه نیترات ،ضریب همبستگی بین این دو لایه به دست آمد که برابر ۰٫۷۷ می باشد که همبستگی بالایی را نشان می دهدو می توان صحت نتایج بدست آمده از مدل دراستیک را تا حدود زیادی تایید نمود.