سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید شیروانی دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد و کارشناس سازمان جهاد کشاورزی فارس
رضا افشین شریفیان – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز,گروه مهندسی آب,شیراز,ایران
هادی عبدالعظیمی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز,گروه مهندسی آب,شیراز,ایران
مهرداد رهنمایی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز,گروه مهندسی آب,شیراز,ایران

چکیده:

دشت فسا در جنوب شرقی استان فارس واقع گردیده است. در سالهای اخیر بهره برداری بی رویه از منابع آب زیر زمینی در این دشت و استفاده بی رویه از مواد شیمیایی در کشاورزی ، کیفیت آب زیر زمینی را تحت تاثیر قرار داده است، بنا بر این به نظر میرسد مطالعه و تحقیق از نظر آسیب پذیری سفره های آب زیرزمینی ضروری میباشد. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان برای توسعه، مدیریت و تصمیمات کاربری اراضی، نحوه پایش کیفی منابع آب زیر زمینی و جلوگیری از آلودگی این آبها بسیار مفید است.نقشه آسیب پذیری برای نشان دادن نواحی با بیشترین پتانسیل آلودگی آبهای زیرزمینی با توجه به شرایط هیدروژئولوژیکی و فعالیتهای انسانی طراحی شده است. هفت پارامتر مهم هیدروژئولوژیکی عبارتنداز:عمق تا سطح ایستابی، تغذیه خالص،محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی، محیط غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی که در مدل دراستیک بایکدیگر ترکیب شده و نقشه آسیب پذیری دشت ساخته میشود. بر اساس نقشه تولید شده ۳۹%آبخوان دارای آسیب پذیری کم و ۶۱% دارای آسیب پذیری متوسط می باشد. بدلیل استفاده از کودهای حیوانی و شیمیایی در دشت ،یون نیترات موجود در آبهای زیرزمینی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. جهت دستیابی به میزان۰٫۷۷تطابق بین نقشه آسیب پذیری و نقشه نیترات ،ضریب همبستگی بین این دو لایه به دست آمد که برابرمی باشد که همبستگی بالایی را نشان می دهدو می توان صحت نتایج بدست آمده از مدل دراستیک را تا حدود زیادی تایید نمود.