سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هوشمند عطایی – دانشگاه آزاد نجف آباد
محبوبه آداودی جلفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده:

گردشگری یکی از بخشهای اقتصادی محسوب میشود که حساسیت فوق العاده ای نسبت به شرایط اقلیمی نشان میدهد اقلیم نه تنها براسایش گردشگران بلکه برعرضه خدمات گردشگری موثر می باشد دراین پژوهش جهت ارزیابی آسایش بیوکلیمایی استان یزد با بکارگیری روش بکر از فرسانج های میانگی دمای ماهانه برحسب سانتی گراد و میانگین سرعت باد برحسب متر برثانیه ۵ ایستگاه سینوپتیک و ۶ایستگاه کلیماتولوژی طی دوره آماری ۲۰۰۵-۱۹۹۱ استفاده شده است هدف ازاین پژوهش بررسی و ارزیابی چگونگی تاثیر گذاری پارامترهای اقلیمی برراحتی و آسایش انسان می باشد نتایج این پژوهش نشان میدهد که اغلب مناطق استان درماه های مه آوریل اکتبر و نوامبر دارای شرایط بهینه برای گردشگری درطبیعت می باشد این درحالی است که مناطق مرتفع استان نظیر ایستگاه های نصرآباد نیر و ندوشن درماه های مه تا اکتبر درمحدوده آسایش بیوکلیمایی واقع شده اند اکثر مناطق استان درماه های گرم سال درمحدوده عدم آسایش قرارگرفته اند.