سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم بدو – دانشگاه ارومیه
مهدی نجف زاده – کارشناس ارشد مهندسی خاک و پی

چکیده:

با انجام یک سری آزمایشهای ازمایشگاهی گزینه های مختلف لایه های مانع انتقال آلودگی لاینر درمدفن زباله مورد ارزیابی قرارگرفت مصالح انتخاب شده لاینر برای خصوصیات انتشار مولکولی مورد آزمایش قرارگرفته و ضریب انتشار مولکولی یون کلر تعیین گردید سه نوع گزینه لاینر شامل لایه رسی روی لایه سیلتی لایه عایث رسی ژئوسینتتیک gcl روی لایه سیلت و لایه عایق رسی ژءوسینتتیک روی لایه رسی روی لایه سیلتی به عنوان گزینه های لاینر یک مدفن زباله با استفاده از مدلهای آزمایشگاهی و تحت شرایط انتقال یون کلر به طریقه انتشار مولکولی فرارفت مطالعه شدند با استفاده از ضرایب انتشار مولکولی تعیین شده درازمایشگاهی و سرعت جریان آب رو به پایین درمدلها انتقال آلودگی مشاهده شده یون کلر به طریق انتشار مولکولی فرارفت با انتقال آلودگی پیش بینی شده با استفاده از مدل نظری درگزینه های مختلف لاینرها مورد ارزیابی قرارگرفته و به عنوان لاینر موثر و مناسب درمدفن زباله برای کاهش انتقال آلودگی باهم مقایسه شدند.