سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه شفیعی علویجه – دانشجوی کارشناسی ارشد حشرهشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمرا
بهزاد حبیب پور – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
آرش راسخ – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae مهمترین آفت اقتصادی و مخرب ساختمانها و لوازم چوبی در استان خوزستان است که از مواد حاوی سلولز تغذیه میکند. با توجه به اهمیت استفاده از مواد سازگار با محیط زیست با پتانسیل کاربرد در برنامه مدیریت تلفیقی آفات مثل اسانسها و عصارههای گیاهی، در این تحقیق خصوصیات حشرهکشی اسانس اکالیپتوس بر روی موریانه M. diversus در روش زیست- سنجی لولههای آزمایشی بررسی شد. حدود غلظتی استفاده شده از ۰/۳ تا۱/۶% وزنی-حجمی) بود. این مطالعه نشان داد که اسانس اکالیپتوس به عنوان یک دورکننده برای موریانه عمل کرده و در غلظتهای بالاتر از ۰/۷% سبب افزایش مرگ و میر و کاهش ناحیه تونل زده شد. با توجه به این نتایج میتوان اسانس اکالیپتوس را به عنوان یک موریانهکش موثر جهت تیمار خاک پیشنهاد کرد