سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محبوبه مرتضی پور – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی
غلامرضا یاوری – استادیار دانشگاه پیام نورتهران شرق

چکیده:

درسالهای اخیر طرح هدفمندکردن یارانه ها به منظور افزایش بهره وری نهاده های کشاورزی و استفاده بهینه ازمنابع درحال اجرا م یباشد باتوجه به اهمیت تاثیر اجرای این طرح براقتصادکشت گلخانه ای مقاله حا ضربه بررسی اثارهدفمند کردن یارانه ها برروی محصول خیارگلخانه ای استان البرز می پردازد طبق اطلاعات بدست آمده ازسازمان جهادکشاورزی استان البرز ازمجموع ۸۴گلخانه فعال درزمینه کشت سبزی و صیفی تعداد۲۵واحد به کشت خیارمشغول بوده اند که تمام این واحدها بهعنوان جامعه آماری انتخاب شده و برای دودوره قبل و پس ازهدفمندی یارانه ها درسال ۹۰-۸۹ درنظر گرفته شدهاند با استخراج اطلاعات اولیه ازپرسشنامه که شامل اطلاعات کیفی فیزیکی و کمی اقتصادی میباشد به بررسی امارتوصیفی و تحلیلی استنباطی داده ها با استفاده ازنرم افزار sPSS پرداخته شدهاست