سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدجعفر سجادی – استاد تمام دانشگاه علم و صنعت، تهران،خیابان فرجام، دانشگاه علم و صنع
لیلا سنگ تراش – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت
امید مقدردوست – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

امروزه تمامی مدیران در همه سازمان ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند . بنابراین وجود مدلی به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلفسازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران،بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. در راستای ضرورت فوق در این مقاله سعی و تلاش خواهد شد تا مدلی مناسب جهت ارزیابی عملکرد ایستگاههای مترو برای شناسایی ایستگاه های کارا و ناکارا جهت بهبود عملکرد ایستگاههای ناکارا و یا ایستگاههایی که کارایی کمتری دارند و تقویت هرچه بیشتر این ایستگاه ها ارائه شود. این تحقیق تجربه ای از به کارگیریمدل تحقیقی کارت امتیاز ی متوازن و تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد ایستگاه های مترو استان تهران می باشد. در این مقاله در ابتدا با استفاده ازمدل کارت امتیازی متوازن که ابزاری مناسب جهتطراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و سنجش آنها از چهار دیدگاه : مشتری، درون سازمانی، رشد و نوآوری، و مالی می باشد، شاخصهای مناسب جهت ارزیابی کارایی استخراج شده سپس کارایی این ایستگاه ها بااستفاده از تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری خواهد شد