سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمان غریبی چناری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکو پی دانشکده فنی دانشگاه زنجان
مهران جوانمرد – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
رضا جمشیدی چناری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه گیلان
فرهنگ فرخی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان

چکیده:

نقش پدیده روانگرایی که عموماً در خاکهای ماسه ای ریز واشباع رخ می دهد، از اهمیتبسزایی در جابجایی های مخربزمین در حین زلزله برخوردار می باشد. انواع گسیختگی های ناشی از روانگرایی شامل زمین لغزش، گسترشجانبی، گسیختگی پی از ناحیه ی ظرفیت باربری، غوطه وری سازه های مدفون ونشستخاکها میباشد.روانگرایی موجبنرم شدگی خاکشده که در نتیجه تغییر شکل های متناوب بزرگدر لایه خاکرخ می دهد. مناطقی از خاکشهر رشتدارای جنسماسه ای بوده و لذا تهیه پهنه بندی روانگرایی برای این شهربا توجه به بالا بودن سطح آبزیر زمینی ضروری به نظرمی رسد. بدین منظور با استفاده از مطالعاتژئوتکنیکی جامع انجام شده و موجود در منطقه، بانکاطلاعاتی جامعی که در برگیرنده پارامتر های فیزیکی و مکانیکی خاکمنطقه، جنسخاک، عدد نفوذ استاندارد و غیره می باشد تهیه گردیده است. داده های مورد استفاده عمدتاً بدست آمده از آزمایشنفوذ استانداردSPT) می باشند. دراین تحقیق با استفاده از روش های موجود ، پتانسیل روانگرایی برای پروفیل ها و مقاطع مختلفمحاسبه گردیده و پهنه بندی نسبتاً جامعی از پتانسیل وقوع این پدیده در سطح شهر رشتارائه گردیده است.