سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما اکبری پایدار – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف
منصور فدایی – کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل گسیختگی در سازههای خاکی به ویژه سدهای خاکی فرسایشداخلی و آبشستگی خاکبا نیروی جریان آباست. جهت جلوگیری از فرسایش مصالح هسته در سدهای خاکی از فیلتر در پاییندست استفاده میشود. معیارهایی جهت طراحی فیلتر برای جلوگیری ازشستگی مصالح وجود دارد که تضمین کننده عدم فرسایش هسته به درون فیلتر میباشد، لیکن به دلایل مختلفی ممکن است این معیارها درقسمتهایی از یکسد خاکی رعایت نگردد، در این صورت لازم است فرسایشپذیری هسته و میزان آن بررسی گردد. برای این منظور روشهای تحلیلی و آزمایشگاهی متنوعی وجود دارد. در این تحقیق ضمن مرور روشهای موجود برای ارزیابی فرسایشپذیری، روند بررسی فرسایشپذیریاز طریق انجام آزمایشهای مختلف بر روی دو نوع مصالح منتخب رسی ارائه شده و فرسایشپذیری این مصالح با وجود و یا عدم وجود فیلترمناسبمورد ارزیابی قرار گرفته است. روشهای ارائه شده در این تحقیق و روند بررسی فرسایشپذیری در پروژههای مرتبطقابل استفاده است