سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یعقوب آزاده دل – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک ته
سعید دلیرپور – کارشناس ارشد راه و ترابری، شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران
شهباز صفایی – کارشناسحمل ونقل و ترافیک، شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

چکیده:

شهر تهران در دامنههای جنوبی البرز واقع شده که مناطق شمالی و حاشیه شرقی آن دارای خطوط توپوگرافی فشرده و شیب بالایی میباشد، به گونهای که در بعضی مناطق، شیب خیابانها به بیشاز ۱۵ درصدهم میرسد. جهت افزایشتمایل کاربران برای استفاده از دوچرخه به عنوان یکشیوه حمل و نقل، توجه به شیب مسیر و ارایه تسهیلات لازم جهت رفع این معضل حیاتی میباشد. این مطالعه با بیان میزان مجاز شیبطولی و طول مسیر براساس آیین نامه، به منظور اجرایی شدن پیشنهاد مسیرهای دوچرخه در شهر تهران، اهتمام بالایی در خصوص تعیین شیب به عنوان معیاری تاثیرگذار با استفاده از اطلاعات توپوگرافی محدوده شهر تهران در دو بخششیب غالب و شبکه معابر در محیط نرمافزارGIS انجام خواهد گرفت. در نهایت با بدست آمدن شیب معابر شهر تهران آندسته از معابری که از شیب مناسب جهت دوچرخه سواری برخوردارندمشخصگردیدند.که به پایگاه اطلاعات مکانی مورد استفاده اضافه گردید