مقاله ارزیابی ۱۶ اکسشن گونه .Festuca ovina L در خزانه گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ۱۶ اکسشن گونه .Festuca ovina L در خزانه گیاهان مرتعی ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسشن
مقاله ارزیابی
مقاله پربرگی
مقاله سطح یقه
مقاله همند آبسرد
مقاله .Festuca ovina L

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرحاجی سیدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: سندگل عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزیابی گونه مرتعی Festuca ovina L. با ۱۶ اکسشن، برای انتخاب بهترین اکسشن از نظر متغیرهای اندازه گیری شده، در ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد انجام شد. آزمایش از سال ۱۳۸۲ شروع و تا سال ۱۳۸۶ ادامه یافت. پس از آماده سازی بستر کاشت، اکسشنها روی خطوط ۱۳ متری با فاصله ۷۵ سانتی متر کشت شدند. متغیرهای اندازه گیری شده برای انتخاب گیاه عبارت بودند از: عملکرد علوفه، پوشش تاجی، ارتفاع گیاه، عملکرد بذر، تعداد ساقه های گلدار، پربرگی و شادابی، سطح یقه و قطر تاج. داده ها با روش آماری SPPS آنالیز سال به سال و مرکب شدند و میانگین ها با استفاده از روش دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در کلیه سالهای بررسی (۸۶-۱۳۸۲) بین متغیرهای اندازه گیری شده و اکسشنها اختلاف معنی دار وجود داشت (P<0.05). اکسشن ۱۰۶۶۱ از نظر عملکرد بذر و علوفه نسبت به سایر اکسشنها در سالهای مختلف برتری داشته و دارای بیشترین عملکرد هم از نظر علوفه و هم از نظر بذر بود. این مقدار به ترتیب برابر ۱۰۱۵ و ۷۹۲٫۸ کیلوگرم در هکتار و کمترین مقدار به اکسشن ۱۰۶۷۹ اختصاص یافت که به ترتیب برابر ۳۰۷ و ۱۳۳٫۶ کیلوگرم در هکتار می باشد. همچنین مقایسه میانگین در سالهای مختلف نشان داد که بیشترین مقدار در سال چهارم (۱۳۸۵) به ترتیب برابر ۲۳۱۱٫۳ کیلوگرم علوفه خشک و ۵۷۴٫۶ کیلوگرم بذر خالص در هکتار بود. به علاوه مقایسه میانگین پوشش تاجی و سطح یقه نشان داد که اکسشن ۱۰۶۷۱ با سطح پوشش تاجی ۲۰۷۵ سانتی مترمربع و سطح یقه برابر ۷۳۱ سانتی مترمربع نسبت به سایر اکسشنها برتری داشته و این میزان متعلق به سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ است. از بین ۸ فاکتور اندازه گیری شده در خزانه تعداد ۴ فاکتور تاثیر موثر و مشابهی در گروه بندی اکسشنها نشان دادند. بنابراین می توان با اندازه گیری تعداد کمتری از آنها که اندازه گیری آنها متداول و رایج در مرتع داری است و به آسانی نیز قابل اندازه گیری است اکسشنهای مشابه را از یکدیگر جدا نمود.