مقاله ارزیابی کیفی آب رودخانه چشمه کیله با استفاده از جوامع درشت بی مهرگان کفزی و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کیفی آب رودخانه چشمه کیله با استفاده از جوامع درشت بی مهرگان کفزی و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودخانه چشمه کیله
مقاله شاخص زیستی
مقاله فاکتورهای فیزیکوشیمیایی
مقاله ماکروبنتوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسپور روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده ثابت حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی فرد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مسگران کریمی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر به بررسی کیفی آب رودخانه چشمه کیله با استفاده از جوامع درشت بی مهرگان کفزی در سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ در چهار ایستگاه و طی دوازده نوبت نمونه برداری با سوربر سطح ۰٫۱ متر مربع صورت گرفت. در بررسی کفزیان رودخانه ۴۷ خانواده متعلق به ۱۵ راسته و شش رده شناسایی شد که در میان آنها لارو حشرات آبزی بیش ترین تنوع را داشته اند. همزمان با نمونه برداری از فون بنتیک برخی از فاکتورهای فیزیکی شیمیایی نظیر دمای آب، TSS, BOD5 و EC در ایستگاه ها اندازه گیری گردید. نتایج نشان می دهد که راسته هایDiptera, Ephemeroptera, Trichoptera  در ایستگاه های 1 و 2 و ۳ و راسته های Diptera, Ephemeroptera, Tubificida در ایستگاه ۴ غالبیت داشتند. همچنین ایستگاه ۱ با ۹٫۰۷ گرم بر متر مربع بیش ترین میزان زیتوده کفزیان و ایستگاه ۴ با میانگین وزن ۱٫۱۱ گرم بر متر مربع از کمترین میزان زیتوده کفزیان در کل سال را به خود اختصاص داده است. بررسی ها نشان داد که حداقل میانگین شاخص EPT / CHIR EPT, و ASPT متعلق به ایستگاه ۴ و حداکثر آن متعلق به ایستگاه ۱ می باشد. شاخص BMWP و EPT بیان کننده وجود اختلاف معنی دار بین ایستگاه هادر سطح احتمال ۵ درصد (P<0.05) می باشد. بر طبق نتایج به دست آمده مشخص شد که تغییرات و استرس های موجود در مسیر رودخانه به خصوص پساب مناطق مسکونی در ترکیب جمعیت کفزیان ایجاد تغییر نموده و درصد فراوانی گروه های مقاوم و فیلترگر افزایش یافته و از مقدار گروه های حساس به طور نسبی کاسته شده است.