مقاله ارزیابی کیفیت وب سایت های فارسی حوزه افسردگی بر اساس مقیاس وب مد کوال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مدیریت سلامت از صفحه ۸۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کیفیت وب سایت های فارسی حوزه افسردگی بر اساس مقیاس وب مد کوال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگی
مقاله اینترنت
مقاله اطلاعات سلامت
مقاله مقیاس وب مد کوال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنتیان سیما
جناب آقای / سرکار خانم: مجیری شهین
جناب آقای / سرکار خانم: شهرزادی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی ریزی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه در محیط اینترنت هر فرد می تواند با هر سطح دانشی به عنوان تولید و توزیع کننده اطلاعات عمل کند و تفاوت این رسانه با بسیاری از رسانه های سنتی انتقال اطلاعات، عدم امکان کنترل بر محتوی اطلاعات منتشر شده در شبکه اینترنت می باشد وهمین امر باعث شده کیفیت اطلاعات از جمله در حوزه سلامت مورد تردید قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر تعیین کیفیت وب سایت های فارسی حوزه افسردگی بود.
روش کار: پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش شامل ۱۴ وب سایت فارسی حوزه افسردگی بود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده بودند. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی استاندارد وب مد کوال بود. وب سایت های مورد مطالعه بر اساس شاخص های محتوای اطلاعات، اعتبار منابع، طراحی، دسترس پذیری و قابلیت استفاده، پیوندها، پشتیبانی از کاربر و محرمانگی اطلاعات ارزیابی شد که حداکثر امتیاز برای هر وب سایت ۸۳، حداقل آن صفر و امتیاز متوسط ۴۱٫۵ بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای در نرم افزار SPSS استفاده شد و یافته ها به صورت میانگین امتیاز و نمره مطلوب ارائه شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد وب سایت های فارسی در حوزه افسردگی در شاخص های اطلاعات (میانگین امتیاز ۶٫۶)، اعتبار منابع (میانگین امتیاز۴٫۲ )، دسترس پذیری (میانگین امتیاز۲٫۱ )، پیوندها (میانگین امتیاز ۱٫۵)، پشتیبانی کاربر (میانگین امتیاز ۳٫۹) و محرمانگی اطلاعات (میانگین امتیاز ۲٫۵) از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و امتیاز آن ها کمتر از میانگین امتیاز متوسط بود و تنها در شاخص طراحی (میانگین امتیاز ۹) از امتیاز مناسب و بالاتر از میانگین برخوردار بودند. از بین وب سایت های مورد بررسی، وب سایت انجمن روانشناسی ایران بهترین، و وب سایت افسردگی از نظر امتیاز کلی ضعیف ترین وب سایت بود.
نتیجه گیری: اطلاعات وب سایت های فارسی در حوزه افسردگی برای استفاده کاربران از کیفیت لازم برخوردار نیستند. بنابراین توصیه می شود کاربران در زمینه افسردگی از فهرست رتبه بندی شده وب سایت های این حوزه بهره بگیرند یا با راهنمایی متخصصان، اطلاعات مورد نظر خود در اینترنت را بازیابی نمایند.