مقاله ارزیابی کیفیت نگارش مواد و روش ها در گزارشات پایانی مطالعات کارآزمایی بالینی انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر اساس چک لیست CONSORT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کیفیت نگارش مواد و روش ها در گزارشات پایانی مطالعات کارآزمایی بالینی انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر اساس چک لیست CONSORT
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی
مقاله کارآزمایی بالینی
مقاله گزارش پایانی
مقاله کیفیت مطالعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی سامانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: مباشری محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: به منظور ارائه گزارش مناسب از نتایج یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی، لازم است تا اطلاعات جامعی درباره طراحی، اجرا، گروه های درگیر در مطالعه، نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر نتایج مطالعه بیان گردد. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت نگارش مواد و روش ها در گزارشات پایانی مطالعات کارآزمایی بالینی انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، تحلیلی با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری، ۵۳ گزارش پایانی مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ که از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده بودند انتخاب و کیفیت نگارش مواد و روش های آن ها بر اساس آخرین ویرایش چک لیست CONSORT مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: میانگین امتیاز کیفیت نگارش مواد و روش ها بر اساس چک لیست ۶٫۷۵±۱٫۹۲ به دست آمد. بیان مداخله برای هر گروه (%۹۶٫۲)، تعریف پیامدهای اولیه و ثانویه مطالعه (%۸۸٫۷) و ذکر روش های آماری مورد استفاده (%۸۶٫۸) دارای بیشترین امتیاز و روش های تصادفی سازی (%۳٫۸) دارای کمترین امتیاز بودند. بین سال اجرا، دانشکده، رتبه علمی، مدرک تحصیلی، جنس و وجود مشاور آماری در طرح با میانگین نمره کسب شده ارتباط معنی داری به دست نیامد (P>0.05). طرح هایی که پایان نامه دانشجویی بودند میانگین نمره بیشتری نسبت به طرح های غیر پایان نامه ای کسب نمودند (P=0.011).
نتیجه گیری: کارآزمایی های بالینی انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از شیوه گزارش مناسبی برخوردار نیست. بنابراین پیشنهاد می گردد یک دستور العمل استاندارد مانند CONSORT تهیه و به منظور طراحی مطالعه و گزارش کارآزمایی های بالینی به مشاورین آماری، داوران و پژوهشگران ابلاغ گردد.