مقاله ارزیابی کیفیت محیط زندگی در روستا – شهرها از دیدگاه ساکنین بر اساس تکنیک های مبتنی بر منطق فازی مطالعه موردی: روستا- شهر اصلاندوز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مسکن و محیط روستا از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کیفیت محیط زندگی در روستا – شهرها از دیدگاه ساکنین بر اساس تکنیک های مبتنی بر منطق فازی مطالعه موردی: روستا- شهر اصلاندوز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت محیط زندگی
مقاله رضایت مندی
مقاله متغیرهای فردی
مقاله محله
مقاله روستا- شهر اصلاندوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده توحید
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی اقدم فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده جابر
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبرنیا بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با هدف بررسی متغیرهای موثر بر رضایت مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی در روستا- شهرها از دیدگاه ساکنین آن با نمونه موردی روستا- شهر اصلاندوز، به دنبال تبیین علمی تر و نگاه کارشناسانه تر بر عوامل کیفیت محیط می باشد.
بر این اساس با توجه به مطالعه ادبیات نظری مربوط به کیفیت محیط، چارچوب مفهومی متشکل از عوامل پانزده گانه، برای بررسی تدوین و مبانی تحقیق و تحلیل قرار گرفته است. نوع پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی -تحلیلی می باشد. ویژگی های سن، جنس، سطح تحصیلات، رضایت اقتصادی و وضعیت تاهل به عنوان ویژگی های فردی و مستقل در این راستا شناسایی شده اند تا تاثیرشان بر رضایت مندی از کیفیت محیط زندگی و هریک از عوامل پانزده گانه آن به عنوان متغیرهای وابسته مورد تحلیل قرار گیرد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با در نظر گرفتن فرضیه حداکثر ناهمگنی، برای محدوده مورد نظر (روستا- شهر اصلاندوز) ۳۸۴ نفر محاسبه شد. به منظور تحلیل داده ها، روش های آماری نظیر توزیع فراوانی، آزمون تک نمونه ای T، ضریب همبستگی اسپیرمن، فی و کرامر به کار رفت که بدین منظور از نرم افزار SPSS استفاده شد. همچنین در تکمیل تحلیل ها از روش های چند معیاره فازی و تحلیل خوش های بهره گرفته شد.
نتایج نشان می دهد که میزان رضایت شهروندان از کیفیت محیط در حد مطلوبی قرار ندارد. نتایج که با استفاده از تحلیل خوشه ای در پنج سطح (رضایت زیاد، تا حدودی زیاد، متوسط، تا حدودی کم و کم) بررسی شد، گویای این می باشد که محله بهداری با سطح رضایت بالا، بهترین محله می باشد. محله کمپ در سطح دوم واقع شده است و سایر محلات در سطح متوسط و رو به پایین واقع شده اند.