مقاله ارزیابی کیفیت طرح درس اعضای هیات علمی دانشکده های پرستاری – مامایی منتخب ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کیفیت طرح درس اعضای هیات علمی دانشکده های پرستاری – مامایی منتخب ایران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت
مقاله طرح درس
مقاله عضو هیات علمی
مقاله پرستاری
مقاله مامایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادیب حاج باقری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی معصومه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی محمدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: امین الرعایایی یمینی عفت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح درس از مهم ترین عوامل در فرایند آموزش است که باعث بهبود دیدگاه دانشجویان نسبت به کیفیت آموزش شده و همچنین فعالیتهای اساتید و دانشجویان را هدفمند می سازد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت طرح درس اعضای هیات علمی دانشکده های پرستاری – مامایی منتخب ایران انجام شد. در این پژوهش مقطعی، ۱۰۰ طرح درس ارائه شده توسط اعضای هیات علمی ۲۴ دانشکده پرستاری – مامایی مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع آوری داده ها با استفاده از چک لیست محقق ساخته انجام گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی در نرم افزار SPSS ویرایش ۱۱٫۵ تجزیه و تحلیل شد. در مجموع، ۴% طرح درس ها در وضعیت ضعیف، ۸۳% متوسط و ۱۸% در وضعیت خوب قرار داشتند. بیشترین مولفه ای که در طرح درس مورد توجه قرارگرفته به ترتیب: تعیین محتوای درسی، اهداف جزیی و تعیین منابع بود. بیشترین کاستی ها مربوط به سیاست های مدیریت کلاس مدرس، تعیین آمادگی دانشجویان در هر جلسه و وسیله کمک آموزشی و نحوهی استفاده از آن بود. با توجه به اهمیت طرح درس، اجرای کارگاه های آموزشی می تواند اطلاعات لازم برای تدوین طرح درس را فراهم کند.