مقاله ارزیابی کیفیت برنامه درسی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کیفیت برنامه درسی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالی
مقاله ارزیابی
مقاله برنامه درسی علوم تربیتی
مقاله کیفیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادری حیدر
جناب آقای / سرکار خانم: شکاری عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت برنامه درسی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است که به ارزشیابی کیفیت برنامه درسی موجود رشته علوم تربیتی می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته علوم تربیتی است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز درباره افراد جامعه از طریق شمارش کامل افراد (سرشماری کامل) استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که از طریق محاسبه آلفای کرانباخ پایایی پرسشنامه دانشجویان ۰٫۹۳۴، و پایایی پرسشنامه اعضای هیات علمی ۰٫۸۷۸ به دست آمد. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که کیفیت کلی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان، در حد نسبتا مطلوب بوده است. بر اساس داده های جمع آوری شده، ملاک های ارزیابی اهداف، محتوا، وضعیت فعالیت های پژوهشی، مواد و وسایل، وضعیت گروه های پژوهشی و فضای آموزشی، از نظر اعضای هیات علمی و دانشجویان در سطح نسبتا مطلوبی است. اعضای هیات علمی زمان در نظر گرفته شده را مطلوب، ولی دانشجویان معتقدند که در سطح نامطلوبی است. از نظر اعضای هیات علمی روش تدریس و وضعیت ارزشیابی؛ مطلوب گزارش شده در حالی که دانشجویان معتقدند که در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد.