مقاله ارزیابی کیفیت آموزش دستیاران در مراکز آموزشی – درمانی شهر اهواز با بهره گیری از مدل بنیادی مدیریت کیفیت اروپایی (EFQM)، سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱-بهار ۱۳۹۲ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کیفیت آموزش دستیاران در مراکز آموزشی – درمانی شهر اهواز با بهره گیری از مدل بنیادی مدیریت کیفیت اروپایی (EFQM)، سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی
مقاله کیفیت آموزشی
مقاله دستیاران
مقاله مراکز آموزشی – درمانی
مقاله مدل بنیان مدیریت کیفیت اروپایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنی داوودی شهره
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلی زاده یداله
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت کیفیت آموزش پزشکی، در این مطالعه کیفیت آموزشی دستیاران در مراکز آموزشی – درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز با استفاده از مدل EFQM مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه به صورت توصیفی – مقطعی در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. در تحقیق حاضر، ۹ معیار مدل EFQM از سه گروه با دیدگاه های مختلف و با سه پرسشنامه مجزا، به منظور کیفیت آموزشی دستیاران مورد ارزیابی قرار گرفت. گروه اول شامل ۳۰ نفر از متخصصین، گروه دوم ۵۰ نفر از دستیاران و گروه سوم ۵۰ نفر از بیماران بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در مجموع جامعه آماری این پژوهش ۱۳۰ نفر بودند. دلیل انتخاب سه گروه مختلف کیفیت آموزش از دیدگاه های مختلف و ارزیابی از تمام زوایا بود. توزیع هر سه پرسشنامه با حضور پژوهشگر و به صورت مصاحبه انجام گرفت. اطلاعات به دست آمده با آمار توصیفی و استنباطی T-test و نرم افزار SPSS 16.0 تحلیل شد. مدل EFQM شامل دو عامل توانمندسازی ها و نتایج است که در تحقیق حاضر، میانگین توانمندسازها ۳۱۰ از ۵۰۰ امتیاز و میانگین نتایج ۲۸۶ از ۵۰۰ امتیاز و در مجموع ۵۹۶ از ۱۰۰۰ امتیاز به دست آمد. با توجه به نقطه برش ۳٫۵ (نمره ۷۰۰ از ۱۰۰۰) و سطح معنی داری (P<0.05) امتیاز ۵۹۶ نشان می دهد که کیفیت آموزشی پزشکی دستیاران نسبت به مدل EFQM از عملکرد پایین تری برخوردار است. از میان ۹ معیار، معیار شراکت ها از عامل توانمندسازها و معیار نتایج مشتری از عامل نتایج، امتیاز پایینی کسب کردند که نیاز به اصلاح دارند.