مقاله ارزیابی کمی و کیفی اسانس اکسشن های مختلف آویشن کرک آلود (Thymus pubescens) در استان یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کمی و کیفی اسانس اکسشن های مختلف آویشن کرک آلود (Thymus pubescens) در استان یزد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آویشن کرک آلود
مقاله کارواکرول
مقاله لینالول
مقاله گاما ترپینن
مقاله یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: میرزا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی عاشورآبادی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: میرحسینی علی
جناب آقای / سرکار خانم: عرب زاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Thymus متعلق به خانواده Lamiaceae بوده و بالغ بر ۲۱۵ گونه از آن در سراسر جهان یافت می شود. این جنس در ایران ۱۸ گونه معطر چند ساله دارد که از میان آنها ۴ گونه انحصاری ایران هستند. اسانس آویشن (Thymus spp.) با دارا بودن ترکیبات با ارزشی همچون تیمول و کارواکرول از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. پس از کشت اکسشن های مختلف گونهThymus pubescens  در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان واقع در گردفرامرز شاهدیه یزد، در سال دوم از سرشاخه های گیاه هنگام ۵۰ درصد گلدهی برداشت و پس از خشک کردن در سایه به روش تقطیر با آب اسانس گیری انجام شد. پس از تعیین راندمان اسانس بر اساس وزن خشک گیاه اسانس بوسیله کروماتوگرافی گازی و کرومانوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی تجزیه و شناسایی اسانس ها صورت گرفت. بررسی به عمل آمده حاکی از آن است که از ۱۳ اکسشن کشت شده از نظر بازده اسانس بیشترین درصد اسانس در زمان گلدهی گیاه مربوطه به اکسشن های MKOMKO (3.24 درصد)،CFT (3.24 درصد)، MKO CFT (12.87 درصد) و کمترین میزان آن مربوط به اکسشن BHUZSE (0.66 درصد) بود. بیشترین میزان تولید اسانس در هکتار به ترتیب مریوط به اکسشن های CFT با (۲۴٫۶۹ kg/ha)، MKO CFT (20.8 kg/ha)، CFTCFT با (۲۰٫۱۷ kg/ha درصد) و کمترین میزان به آکسشن CFT MKO با (۰٫۹ kg/ha) تعلق داشت. حداکثر میزان ترکیبات عمده اسانس پاراسیمن، ۱ و ۸-سینئول، گاماترپینن، بورنئول، تیمول، کارواکرول، لیمونن، لینالول و ای – کاریوفیلن به ترتیب به اکسشن هایMKO MKO  (10.73 درصد)، CFT (31.66 درصد)، MKO MKO (20.44 درصد)، (۲۹٫۳۵MKO درصد)، CFT (60.39 درصد)، VGYVGY (41.17 درصد)، QVGY (14.1 درصد)، CFTMKO (72.3 درصد)، VGY MKO (20.4 درصد) بود. با در نظر گرفتن بازده، میزان تولید و ترکیب متشکله اسانس اکسشن CFT با منشاء استان همدان (ملایر) با ۳٫۲۴ درصد اسانس و میزان تولید ۲۴٫۶ کیلوگرم اسانس در هر هکتار و ۶۰٫۳۹ درصد تیمول و اکسشن MKOMKO با ۳٫۲۴ درصد اسانس و میزان تولید ۱۹٫۵۲ کیلوگرم اسانس در هکتار و ۴۰٫۲۶ درصد کارواکرول و ۲۰٫۴۴ درصد گاماتریپنن و اکسشن MKO CFTبا ۲٫۸۷ درصد اسانس و میزان تولید ۲۰٫۸ کیلوگرم در هر هکتار اسانس ۳۵٫۲۵ درصد ترپینئول و ۳۳٫۱۱ درصد لینالول به عنوان اکسشن های برتر معرفی می گردند.