مقاله ارزیابی کمی در تکوین رویان های موش سوری حاصل از لقاح آزمایشگاهی تخمک های بالغ حاصل از تحریک تخمدان با استفاده از ترکیب HMG و استرادیول والرات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۱۳ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کمی در تکوین رویان های موش سوری حاصل از لقاح آزمایشگاهی تخمک های بالغ حاصل از تحریک تخمدان با استفاده از ترکیب HMG و استرادیول والرات
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحریک تخمدان
مقاله HMG
مقاله استرادیول والرات
مقاله IVF
مقاله موش سوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامریون منیره
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری کامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استرادیول اثرات مثبتی در فولیکوژنز و مراحل تکوینی رویان دارد. این مطالعه به منظور ارزیابی کمی در تکوین رویان های موش سوری حاصل از لقاح آزمایشگاهی تخمک های بالغ به دست آمده از تحریک تخمدان با استفاده از ترکیب HMG (Human Menopausal Gonadotropin) و استرادیول والرات (E2) انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۴۰ سر موش سوری به طور تصادفی در دو گروه ۲۰ تایی قرار گرفتند. گروه کنترل HMG (10 IU/mouse) را به تنهایی دریافت نمود و به گروه آزمایشی HMG (10 IU/mouse) و استرادیول والرات (۱ mg/mouse) به صورت داخل صفاقی تزریق شد. پس از القای تخمک گذاری توسط HCG تخمک های حاصله از نظر مورفولوژی ارزیابی شدند. تخمک های بالغ MΙΙ به منظور انجام IVF به محیط کشت لقاح حاوی اسپرم های ظرفیت گیری شده منتقل شدند. سپس رویان های حاصله از نظر میزان تکوین تا مرحله بلاستوسیست ارزیابی شدند.
یافته ها: اختلاف بین میانگین کل تخمک های حاصل از القای تخمک گذاری پس از تحریک تخمدان و درصد تخمک های سالم در گروه های کنترل و آزمایش از نظر آماری معنی داری نبود. در میان تخمک های لقاح یافته، درصد تکوین و رسیدن به مرحله دوسلولی در گروه کنترل ۳۴٫۲۲±۲۱٫۸۷ و در گروه آزمایش ۳۶٫۸۳±۲۰٫۶۸ تعیین شد. درصد رویان هایی که به مرحله بلاستوسیست رسیدند در گروه کنترل ۴۹٫۴۱±۲۶٫۵ و در گروه آزمایش ۶۲٫۰۲±۳۰٫۱۷ به دست آمد. اختلاف آماری معنی داری در بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری: اضافه نمودن استرادیول به HMG به عنوان عامل تحریک تخمدان اثر فزاینده ای بر کمیت تخمک ها و رویان های حاصله ندارد.