مقاله ارزیابی کاربرد مدیریت عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیات علمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در حکیم سید اسماعیل جرجانی از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کاربرد مدیریت عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیات علمی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی
مقاله مدیریت عملکرد
مقاله دیدگاه اعضای هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاریان همدانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی ملک محمودی شیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سنجش عملکرد، یکی از ابزارهای قوی مدیریتی جهت توسعه منابع انسانی است و دانشگاه ها برای بقاء خود در محیط رقابتی بایستی علم مدیریت و عملکرد خود را ارتقاء دهند. از این رو مطالعه حاضر با هدف کلی ارزیابی کاربرد مدیریت عملکرد در دانشگاه از دیدگاه اعضای هیات علمی صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی از نوع تحلیلی با حجم نمونه ۱۳۶ نفر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با روش انتخاب تصادفی ساده در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محققان دانشگاه شیراز مشتمل بر دو بعد فایده و قابلیت اجرای مدیریت عملکرد در دانشگاه بود که پس از محاسبه پایایی با آلفای کرونباخ ۰٫۷۶ در دانشگاه، توزیع و جمع آوری شد. داده ها با استفاده از روش آمار استنباطی، تحلیل شد.
یافته ها: اعضای هیات علمی، فایده مدیریت عملکرد و ابعاد آن شامل ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی و گروه ها، پشتیبانی و بهبود عملکرد اعضای هیات علمی و گروه ها، مدیریت گروه ها، مقایسه و رتبه بندی گروه ها را در سطح مطلوب و بعد مقایسه و رتبه بندی اعضای هیات علمی را در سطح قابل قبول ارزیابی کردند. همچنین قابلیت اجرای مدیریت عملکرد و ابعاد آن را در سطح قابل قبول ارزیابی کردند. با این حال فایده مدیریت عملکرد و ابعاد آن به طور معناداری بالاتر از میانگین قابلیت اجرا و ابعاد آن در دانشگاه ارزیابی شد (Pvalue= 0.0001).
نتیجه گیری: اعضای هیات علمی مدیریت عملکرد را در شرایط کنونی دانشگاه دارای قابلیت اجرا دانستند. با این حال فایده مدیریت عملکرد، مطلوب تر از اجرای آن ارزیابی شد.