مقاله ارزیابی کارایی و رتبه بندی روش های اندازه گیری پتانسیل روان گرایی خاک با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها (DEA) تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارایی و رتبه بندی روش های اندازه گیری پتانسیل روان گرایی خاک با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها (DEA) تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله کارایی
مقاله پتانسیل روان گرایی خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس لرکی ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: خیاط نوید
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان پناه مریکی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: معظمی گودرزی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آن جایی که هر یک از روش های اندازه گیری پتانسیل روان گرایی خاک از نقطه نظر اهمیت، دقت، میزان مقبولیت و تشابه منطقه ای با یکدیگر و با منطقه مورد بررسی تفاوت دارند؛ لذا با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به بهره گیری تلفیقی از قضاوت های گوناگون و مشخص کردن وزن هر یک از روش های مورد استفاده در ارزیابی، پرداخته شده است. روش های Seed، Wong، Kishida، Seed and Idriss and Arango، Andrew and Martin، Toho and Yasoda و Japanese روش های مورد استفاده می باشند که کارایی روش های فوق با استفاده از مدل BCC بدون ورودی و با نرم افزار GAMS محاسبه؛ سپس با استفاده از رویکردهای ذکر شده، این روش ها مورد رتبه بندی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین رویکردهای فوق در رتبه بندی مطابقت کامل وجود دارد.