مقاله ارزیابی کارایی نانوکمپلکس AJc-Fدر ارتقای ایمنی زایی واکسن هپاتیت ب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۲۲ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارایی نانوکمپلکس AJc-Fدر ارتقای ایمنی زایی واکسن هپاتیت ب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادجوانت
مقاله نانو تکنولوژی
مقاله واکسن هپاتیت ب
مقاله آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرازی فرانک
جناب آقای / سرکار خانم: داربویی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نظران محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شیوع ابتلا به بیماری هپاتیت ب، وجود جمعیت های غیرپاسخگو به واکسن موجود و ضعف ادجوانت کلاسیک آلوم در القای پاسخ ایمنی سلولی نشان دهنده ضرورت طراحی واکسن های کاراتر می باشد. بررسی های متعددی برهم کنش عنصر آهن و سیستم ایمنی را به اثبات رسانده اند. در بررسی حاضر، اثرات دو ساختار محتوی آهن، شامل سولفات آهن و نانوکمپلکس AJc-F را بر ارتقای ایمنی زایی واکسن هپاتیت ب مورد ارزیابی قرار دادیم.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، به موش های Balb/c نر در سه دوره واکسن هپاتیت B تزریق گردید. به یک گروه همراه با واکسن نانوکمپلکس AJc-F و به گروه دیگر سولفات آهن تزریق شد. پاسخ تکثیری ضد HBS Ag لنفوسیت های طحالی با روش BRDU و سطح کلی آنتی بادی اختصاصی ضد HBS Ag، اینترلوکین ۴ و اینترفرون گاما با روش الیزا ارزیابی شد. آنالیز آماری داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ انجام گردید.
یافته ها: نانوکمپلکس AJc-F سطح کلی آنتی بادی اختصاصی ضد HBS Ag و سیتوکین ها را نسبت به گروه سولفات آهن و کنترل به شکل معنی داری افزایش داد. سولفات آهن موجب کاهش شدید سطح آنتی بادی و اینترلوکین ۴ نسبت به گروه کنترل گردید. هر دو ترکیب تکثیر لنفوسیتی و سطح اینترفرون گاما را نسبت به گروه کنترل افزایش دادند.
نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان می دهد که نانوکمپلکس AJc-F به عنوان ساختار محتوی آهن می تواند سطح ایمنی سلولی و هومورال را در واکسن هپاتیت بی به شدت ارتقا دهد.