مقاله ارزیابی کارایی مصرف آب در Agropyron cristatum در مراحل اولیه رشد و در محیط هیدروپونیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران از صفحه ۶۸ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارایی مصرف آب در Agropyron cristatum در مراحل اولیه رشد و در محیط هیدروپونیک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Agropyron cristatum
مقاله کارایی مصرف آب
مقاله محیط هیدروپونی و جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی سعید فرحزا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور ارزیابی کارایی مصرف آب و مقایسه درصد و سرعت جوانه زنی در گونه Agropyron cristatum در محیط هیدروپونی انجام گردید. اولین بخش از آزمایش در ۴ تکرار و هر پتری دیش حاوی ۲۵ عدد بذر بود. ابتدا بذرها در دمای ۲۵oC و در رطوبت ۹۰% جوانه دار شدند. در این مرحله درصد و سرعت جوانه زنی محاسبه گردید. گیاهچه های بدست آمده، به گلدان های حاوی محیط غذایی هوگلند منتقل و در شرایط بدون تبخیر نگهداری شدند. به منظور فراهم کردن اکسیژن برای ریشه ها از پمپ آواریوم استفاده گردید. بعد از یک ماه، ماده خشک تولید شده، میزان آب مصرفی و کارایی مصرف آب اندازهگیری گردید. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گردید. همچنین یک تجزیه خوشه ای بر پایه داده های مربوط به ماده خشک افزایش یافته و کارایی مصرف آب انجام شد. نتایج تجزیه واریانس برای ماده خشک افزایش یافته و کارایی مصرف آب تفاوت معنی داری را نشان داد. اما برای میزان آب مصرفی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. مقایسه میانگین ها نشان داد که میانه و ارسباران بیشترین کارایی مصرف آب را داشتند. تجزیه خوشه ای ۴ گروه شامل: ۱- میانه و ارسباران ۲- آلمه و سمیرم ۳- خوش ییلاق و پرور ۴- نبراسکا، اسکی شیر، کردستان و ورسک بود (رده بندی نمود). همچنین تجزیه واریانس داده های مربوط به درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی نشان داد که اکسشن ها دارای تفاوت معنی داری بودند (P<0.01). بنابراین از این آزمایش میتوان نتیجه گیری کرد که اکسشن های میانه و ارسباران با بیشترین کارایی مصرف آب، متعلق به مناطق معتدل می باشند و با بررسی مقایسه میانگین صفت کارایی مصرف آب و صفات جوانه زنی معلوم می شود که برتری درصد و سرعت جوانه زنی در آزمایشگاه نمی تواند معیاری برای برتری در کارایی مصرف آب باشد.