مقاله ارزیابی کارایی متغیرهای حسابداری در سنجش بازده غیرعادی در رویدادپژوهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۷۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارایی متغیرهای حسابداری در سنجش بازده غیرعادی در رویدادپژوهی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژوهش رویدادی
مقاله متغیرهای حسابداری
مقاله بازده تجمیعی
مقاله بازده یکسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عسگرزاده قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله به بررسی کاربرد متغیرهای حسابداری در سنجش بازده غیرعادی در پژوهش های رویدادی پرداخته شده است. برای محاسبه بازده مورد انتظار از سه دسته معیار شامل معیارهای مبتنی بر متغیرهای حسابداری، متغیرهای بازار و اندازه شرکت استفاده شده است. برای ارزیابی سودمندی این معیارها در سنجش بازده غیرعادی و مقایسه توان آنها با یکدیگر، سه آماره آزمون شامل آماره پاتل، آماره بومر و همکاران و آماره مقطعی به کار گرفته شده است. نمونه پژوهش شامل ۱۸۳ شرکت است که برای محاسبه متغیرهای حسابداری، بازه زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۵ و برای تشکیل ۲۵۰ پرتفوی پنجاه تایی برای محاسبه بازده غیرعادی، بازه زمانی ۰۱/۰۵/۱۳۸۶ تا ۳۱/۰۴/۱۳۹۰ انتخاب شده است. نتایج شبیه سازی بیانگر این است که توان آماره های مبتنی بر متغیرهای حسابداری برای سنجش بازده غیرعادی، برابر میزان توان آماره های مبتنی بر متغیرهای بازار است. به صورت مقایسه ای بین دو روش بازده تجمیعی و بازده یکسان، توان آماره های مختلف برای کشف بازده های غیرعادی در روش بازده تجمیعی نسبت به روش یکسان، بیشتر بوده است.