مقاله ارزیابی کارایی بیمارستان ها با استفاده از مدل پابن – لاسو در دانشگاه علوم پزشکی لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۳۶۵ تا ۳۷۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارایی بیمارستان ها با استفاده از مدل پابن – لاسو در دانشگاه علوم پزشکی لرستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل پابن لاسو
مقاله بیمارستان
مقاله ارزیابی کارایی
مقاله درصد اشغال تخت
مقاله گردش تخت
مقاله متوسط طول مدت اقامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: الماسیان کیا عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پایش کارایی بیمارستان ها باعث افزایش بهره وری از منابع محدود می شود. از مفید ترین مدل ها برای ارزیابی کارایی بیمارستان مدل Pobon Lasso است. این مدل عملکرد نسبی بیمارستان ها را با استفاده از سه شاخص درصد اشغال تخت، گردش تخت و متوسط طول اقامت تعیین می کند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه کارایی بیمارستان های استان لرستان با استفاده از این مدل بود.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، چهارده بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان به روش سرشماری در سال ۱۳۸۹ انتخاب شدند. داده ها با استفاده از فرم فعالیت بیمارستان مصوب وزارت بهداشت گردآوری شد. سه شاخص درصد اشغال تخت، میزان گردش تخت و متوسط اقامت بیمار محاسبه و موقعیت بیمارستان ها از نظر شاخص های مذکور مشخص گردید. با استفاده از نرم افزار SPSS15 نمودار گرافیکی ترسیم شد.
یافته ها: میانگین متوسط طول اقامت، درصد اشغال و گردش تخت به ترتیب ۳٫۲۱ روز و ۵۳٫۰۷ درصد، ۹۵٫۵۴ بود. پنج بیمارستان در ناحیه سوم مدل قرار گرفت که نشان دهنده کآرا بودن آنهاست. چهار بیمارستان در ناحیه اول قرار دارد که نشان دهنده نبود کارایی است. سه بیمارستان در ناحیه دوم و دو بیمارستان در ناحیه چهارم قرار گرفتند.
نتیجه گیری: از ۱۴ بیمارستان مورد مطالعه فقط ۵ بیمارستان کارا قلمداد می شوند لذا ضروری است سیاستگذاران راهکارهایی جهت ارتقای کارایی سایر بیمارستان های استان و توزیع مناسب منابع اتخاذ نمایند.