مقاله ارزیابی کارایی اردک به عنوان عامل بیولوژیک بر تنوع و تراکم علف های هرز در کشت توام برنج – اردک (.Oryza sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بوم شناسی کشاورزی از صفحه ۳۳۴ تا ۳۴۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارایی اردک به عنوان عامل بیولوژیک بر تنوع و تراکم علف های هرز در کشت توام برنج – اردک (.Oryza sativa L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزولا
مقاله اویارسلام
مقاله سوروف
مقاله عدسک آبی
مقاله عملکرد شلتوک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: پیردشتی همت اله
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی مازندرانی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی طغانی سیدیوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی اثر تراکم اردک در مزارع برنج (Oryza sativa L.) بر تنوع و تراکم علف های هرز، آزمایشی در سال زراعی ۹۱ – ۱۳۹۰ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید. این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد. در این آزمایش عامل اصلی تعداد اردک در سه سطح (شامل شاهد، ۴۰۰ و ۸۰۰ اردک در هکتار) و عامل فرعی رقم برنج در سه سطح (شامل طارم به عنوان رقم محلی، شیرودی و قائم به عنوان ارقام اصلاح شده) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر اختلاف کاملا معنی دار تعداد اردک، رقم و برهمکنش آنها از نظر تراکم علف های هرز اویارسلام (Cyperus ssp.)، قاشق واش (Alisma plantago-aquatica L.)، سوروف (Echinochloa crus-galli L.)، عدسک آبی (Lemna minor L.)، آزولا(Azolla pinata R.Br.)  و عملکرد شلتوک ارقام برنج بود. نتایج نشان داد که کمترین میزان تنوع و تراکم علف های هرز به ترتیب مربوط به تراکم های ۸۰۰ و ۴۰۰ اردک در هکتار بوده است. در میان ارقام مورد بررسی در این آزمایش، رقم طارم دارای کم ترین و رقم قائم دارای بالاترین میزان تنوع و تراکم علف های هرز بودند. بالاترین میزان تراکم علف هرز اویارسلام بذری در شاهد (بدون اردک) و در رقم قائم (۶۷ بوته در مترمربع) مشاهده شد که نسبت به تیمار ۸۰۰ اردک در هکتار حدود ۹۷ درصد افزایش یافته بود. بالاترین عملکرد شلتوک در تیمار ۸۰۰ اردک در هکتار به ترتیب در ارقام شیرودی (۵٫۳ تن در هکتار)، قائم (۴٫۳ تن در هکتار) و طارم (۳٫۶ تن در هکتار) بدست آمد که نسبت به ارقام شیرودی (۴٫۱ تن در هکتار)، قائم (۴ تن در هکتار) و طارم (۲٫۹ تن در هکتار) در تیمار ۴۰۰ اردک در هکتار به میزان ۲۳، ۷ و ۲۰ درصد بالاتر بود. در مجموع نتایج نشان داد که در شرایط آزمایش حاضر، رقم طارم و تیمار ۸۰۰ اردک در هکتار با کم ترین میزان تنوع و تراکم علف های هرز برتر از سایر ارقام و تراکم های مورد بررسی در این آزمایش بودند.