مقاله ارزیابی ژن actA در لیستریا مونوسیتوژنز جداسازی شده از لبنیات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۲۴۶ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ژن actA در لیستریا مونوسیتوژنز جداسازی شده از لبنیات
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیستریا مونوسیتوژنز
مقاله ژن actA
مقاله فنوتیپ قرمز کنگو
مقاله واکنش زنجیره ای پلی مراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی بیدهندی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: لیستریا باکتری گرم مثبت و درون سلولی اختیاری است. یکی از مهم ترین ژن های این باکتری actA می باشد که موجب حرکت باکتری در سلول میزبان و در نتیجه بیماری زایی آن می گردد. این مطالعه با هدف ارزیابی حضور ژن actA در سویه های لیستریا مونوسیتوژنز جداسازی شده از فرآورده های لبنی انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی ۷۰ نمونه جمع آوری شده از فرآورده های لبنی مختلف در شهرهای تهران و بابلسر از خرداد ماه ۱۳۹۱ تا مرداد ماه ۱۳۹۱ انجام شد. برای جداسازی گونه های لیستریا از محیط های BHI آگار و مولر آگار استفاده گردید. به منظور بررسی حضور ژن actA در گونه های لیستریای جداسازی شده از روش PCR استفاده شد. همچنین برای تعیین ویژگی تهاجمی لیستریا مونوسیتوژنز از محیط TSA حاوی ۰۰٫۱۵% رنگ قرمز کنگو استفاده گردید.
یافته ها: در مجموع ۱۰ مورد آلودگی با لیستریا مونوسیتوژنز، ۴ مورد لیستریا اینوکوآ، ۲ مورد لیستریا ولشیمری و ۱ مورد لیستریا سلیگری در نمونه های شیر، پنیر معمولی و پنیر نرم شناسایی گردید. همچنین در این مطالعه در هیچ یک از نمونه های ماست و کره آلودگی لیستریایی مشاهده نگردید. در تمامی نمونه های مورد بررسی فراوانی ژن actA به صورت ۱۰۰% مشاهده گردید. تنها در نمونه های کنترل مربوط به سبزیجات حضور ژن ۱۴% بود. از مجموع ۱۰ مورد لیستریا مونوسیتوژنز جداسازی شده، ۱۰۰% سویه های کلینیکی، ۷۰% سویه های غذایی و ۱۰۰% سویه های استاندارد خریداری شده از موسسه رازی دارای فنوتیپ قرمز کنگو مثبت بودند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه پیشنهاد می گردد که بدون نیاز به انجام کشت از روش PCR برای شناسایی ژن actA و نیز اثبات وجود لیستریا مونوسیتوژنز در انواع نمونه ها استفاده شود. همچنین به دلیل مصرف گسترده لبنیات توسط جامعه، نظارت دقیق بر مراحل تولید، حمل و نقل و توزیع آن با هدف کاهش آلودگی باکتریایی ضروری به نظر می رسد.