مقاله ارزیابی ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم بر اساس شاخص های تحمل خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات غلات از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم بر اساس شاخص های تحمل خشکی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله شاخص های تحمل خشکی
مقاله عملکرد دانه
مقاله گندم دوروم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاکسار نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: فرشادفر عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی شاخص های تحمل خشکی و شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی در گندم دوروم، ۲۰ ژنوتیپ پیشرفته گندم دوروم به همراه ۳ شاهد، ارقام زردک و ساجی (شاهدهای گندم دوروم) و رقم سرداری (شاهد گندم نان) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در سال ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ در معاونت موسسه تحقیقاتی کشاورزی دیم کشور (سرارود) مورد آزمایش قرار گرفتند. بر مبنای عملکرد دیم و آبیاری تکمیلی شاخص های کمی تحمل به خشکی از قبیل میانگین بهره وری، شاخص تحمل، میانگین هندسی بهره وری، میانگین هارمونیک، شاخص حساسیت به تنش، شاخص تحمل تنش، شاخص عملکرد و شاخص پایداری عملکرد محاسبه شدند. ژنوتیپ های شماره ۲، ۴، ۸، ۲۱ (ساجی) و ۱۸ دارای بالاترین مقدار شاخص های میانگین بهره وری، میانگین هندسی بهره وری، میانگین هارمونیک و تحمل به تنش بودند. در حالی که ژنوتیپ های شماره ۱۲، ۲۲ (زردک)، ۱۶ و ۱۹ با کمترین مقدار شاخص های حساست به تنش و تحمل دارای حساسیت به خشکی کمتری بودند. تجزیه بای پلات نشان داد که ژنوتیپ های شماره ۸، ۲۱ و ۱۸ در مجاورت بردارهای مربوط به شاخص های میانگین بهره وری، میانگین هندسی بهره وری، میانگین هارمونیک و تحمل به تنش قرار گرفتند و به عنوان ژنوتیپ های متحمل به خشکی شناسایی شدند. جمع بندی نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که از بین ژنوتیپ های مورد مطالعه ژنوتیپ های شماره ۸، ۲۱ و ۱۸ ژنوتیپ های متحمل به خشکی بودند.