مقاله ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های علوم دامی ایران از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامترهای ژنتیکی
مقاله روند ژنتیکی
مقاله صفات تولیدی
مقاله صفات تولید مثلی
مقاله هلشتاین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نافذ مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: زره داران سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: سمیعی رحمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای هلشتاین شمال کشور از اطلاعات زایش اول ۱۱۳۹۸ راس گاو شیری نژاد هلشتاین در ۲۹۰ گله استانهای گلستان و مازندران مربوط به سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۶ استفاده شد. صفات تولیدی شامل رکوردهای تصحیح شده ۳۰۵ روز دو بار دوشش شیر، تولید چربی و صفات تولید مثلی شامل سن زایش اول، فاصله دو زایش و طول دوره خشکی بود. پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدل حیوانی تک صفتی و دو صفتی و به کمک نرم افزارASREML برآورد شد. در آنالیز تک صفتی وراثت پذیری تولید شیر ۰٫۰۲±۰٫۲۷، تولید چربی ۰٫۰۲±۰٫۱۹، سن زایش اول ۰٫۰۲±۰٫۱، فاصله دو زایش ۰٫۰۱±۰٫۰۴ و طول دوره خشکی ۰٫۰۲±۰٫۱۰ برآورد شد. همبستگی ژنتیکی صفت تولید شیر با تولید چربی ۰٫۸۲ به دست آمد. همچنین همبستگی ژنتیکی صفات تولید شیر و تولید چربی با سن زایش اول به ترتیب ۰٫۲- و ۰٫۲۳- و با فاصله دو زایش۰٫۳۱  و ۰٫۴ برآورد شد. در این تحقیق روند ژنتیکی تولید شیر ۰٫۴±۲٫۸ کیلوگرم، تولید چربی ۰٫۰۱±۰٫۰۵ کیلوگرم، سن اول ۰٫۰۱±۰٫۲۸- روز، فاصله دو زایش (۰٫۰۰۲±) ۰٫۰۲ روز و طول دوره خشکی ۰۰۴/±۰٫۰۳- روز در سال برآورد گردید. روند فنوتیپی برای صفات فوق به ترتیب ۲٫۹±۱۱۳٫۲۴ و ۰٫۱±۲٫۳ کیلوگرم و ۰٫۱±۲٫۶۶-، ۰٫۱۴±۰٫۳۷ و ۰٫۰۵±۰٫۳۶- روز در سال به دست آمد. با توجه به همبستگی نامطلوب صفات تولیدی و تولید مثلی، برنامه اصلاح نژادی بایستی بر اساس انتخاب همزمان برای صفات مذکور از طریق یک شاخص انتخاب صورت گیرد.